ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 40
การพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 41
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 49
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 98
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 211
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 86
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 43
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.71 KB 423
ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 61
ความรู้เกี่ยวกับ Filp album 7 (หนังสืออิเล็กทรอนิคส์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 37
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.7 KB 65
ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 8708 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 62
วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 120
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.97 KB 81
แบบใบลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 89
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 155
ใบลา ร.ร.บ้านดอนบม Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 119
แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 90
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 854.5 KB 1971
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 179
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 137
เกมคณิต ระดับประถม easy_06 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 246
เกมคณิต ระดับประถม easy_05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 244
เกมคณิต ระดับประถม easy_04 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 242
เกมคณิต ระดับประถม easy_03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.8 KB 244
เกมคณิต ระดับประถม easy_02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.07 KB 222
เกมคณิต ระดับประถม easy_01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.98 KB 248
ตัวอย่างระบบควบคุมภายในโรงเรียนบ้านดอนดู่โสกม่วง RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.72 KB 184
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 816
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 5 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 1517
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 4 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.98 KB 5464
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 155
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 171
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 173
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 182
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) Word Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 3248
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ รวบรวมโดยคุณอำนวย สุนทรโชติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402 KB 2660
แนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้ ฯ จากสามีและภรรยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.38 KB 207
วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 2155
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 590
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประถมและมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 318
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.47 KB 2707
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 500
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 344
การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 1350
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 1188
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 2213
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.7 KB 5987
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 587
การประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 908.18 KB 1019
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 2026
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.17 KB 224
การสอนแบบบูรณาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 221
หลักสูตร ระเบียบการวัดประเมิลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.34 KB 949
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.81 KB 2325
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 701
ใบลาของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 308
การสอนแบบบูรณาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 335
การสอนแบบมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 346
การสอนแบบ CIPPA Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.12 KB 205
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 1388
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 298
จรรยาบรรณครู 9 ข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.19 KB 2713
การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 346
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.02 KB 8935
กอท.- เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 459
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 4934
กอท.- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1743
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 392
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1195
การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 1335
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 5040
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 2925
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 233
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 1965
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 4389
การวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 2693
การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 12251
การพูดทักทายภาษาอังกฤษ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 280
หลักเกณฑ์การขอประเมินวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.33 KB 234
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 2865
แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 417
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 518
แบบฟอร์มค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 419
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 2930
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 24884