ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 24592
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 2925
แบบฟอร์มค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 416
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 514
แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 413
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 2852
หลักเกณฑ์การขอประเมินวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.33 KB 220
การพูดทักทายภาษาอังกฤษ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 268
การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 12236
การวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 2677
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 4376
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 1943
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 222
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 2884
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 5019
การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 1315
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1185
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 389
กอท.- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1738
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 4927
กอท.- เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 455
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.02 KB 8898
การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 344
จรรยาบรรณครู 9 ข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.19 KB 2693
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 287
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 1378
การสอนแบบ CIPPA Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.12 KB 193
การสอนแบบมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 343
การสอนแบบบูรณาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 332
ใบลาของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 303
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 697
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.81 KB 2290
หลักสูตร ระเบียบการวัดประเมิลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.34 KB 931
การสอนแบบบูรณาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 204
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.17 KB 214
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1878
การประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 908.18 KB 1008
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 570
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.7 KB 5954
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 2203
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 1166
การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 1274
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 334
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 489
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.47 KB 2695
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประถมและมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 306
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 583
วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 2037
แนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้ ฯ จากสามีและภรรยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.38 KB 199
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ รวบรวมโดยคุณอำนวย สุนทรโชติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402 KB 2660
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) Word Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 3238
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 181
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 173
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 169
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 154
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 4 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.98 KB 5453
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 5 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 1504
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 801
ตัวอย่างระบบควบคุมภายในโรงเรียนบ้านดอนดู่โสกม่วง RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.72 KB 170
เกมคณิต ระดับประถม easy_01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.98 KB 232
เกมคณิต ระดับประถม easy_02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.07 KB 213
เกมคณิต ระดับประถม easy_03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.8 KB 230
เกมคณิต ระดับประถม easy_04 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 231
เกมคณิต ระดับประถม easy_05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 233
เกมคณิต ระดับประถม easy_06 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 233
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 135
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 177
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 854.5 KB 1956
แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.47 MB 89
ใบลา ร.ร.บ้านดอนบม Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 117
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 144
แบบใบลานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 77
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.97 KB 79
วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 101
ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 8708 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 50
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.7 KB 53
ความรู้เกี่ยวกับ Filp album 7 (หนังสืออิเล็กทรอนิคส์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 36
ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 58
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.71 KB 330
การปฏิบัติการจัดการความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.59 KB 39
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.8 KB 78
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 204
การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.7 KB 87
การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.64 KB 44
การพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 38
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 37