ผู้บริหาร

นายปัญญา รอดแพง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

 


พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
  
  
 
 มูลนิธิไกลกงวล
  
   
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/03/2012
ปรับปรุง 16/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 224983
Page Views 276136
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 9808
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 1654
แบบฟอร์มค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 199
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 313
แบบฟอร์มการให้คะแนนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 253
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 1637
หลักเกณฑ์การขอประเมินวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.33 KB 104
การพูดทักทายภาษาอังกฤษ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 137
การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 6897
การวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.5 KB 799
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 3715
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 145
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 108
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 1062
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 513
การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 950
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1058
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 283
กอท.- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 294
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 1656
กอท.- เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 338
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.02 KB 5126
การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 199
จรรยาบรรณครู 9 ข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.19 KB 1065
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 150
การสอนแบบวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 800 KB 158
การสอนแบบ CIPPA Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.12 KB 93
การสอนแบบมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 238
การสอนแบบบูรณาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 257
ใบลาของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 147
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 206
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.81 KB 907
หลักสูตร ระเบียบการวัดประเมิลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.34 KB 379
การสอนแบบบูรณาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 102
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.17 KB 97
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 772
การประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 908.18 KB 797
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.66 KB 374
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.7 KB 2961
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 675
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.44 KB 503
การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.93 KB 1050
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.2 KB 167
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.29 KB 127
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.47 KB 1121
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประถมและมัธยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 153
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 448
วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 959
แนวทางจัดเก็บภาษีเงินได้ ฯ จากสามีและภรรยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.38 KB 73
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ รวบรวมโดยคุณอำนวย สุนทรโชติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 402 KB 912
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) Word Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 2284
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.6 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.44 MB 86
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.86 MB 83
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 85
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 83
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 4 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.98 KB 5006
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 5 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.72 KB 1251
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 471
ตัวอย่างระบบควบคุมภายในโรงเรียนบ้านดอนดู่โสกม่วง RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.72 KB 55
เกมคณิต ระดับประถม easy_01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.98 KB 68
เกมคณิต ระดับประถม easy_02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.07 KB 73
เกมคณิต ระดับประถม easy_03 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.8 KB 76
เกมคณิต ระดับประถม easy_04 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 67
เกมคณิต ระดับประถม easy_05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 64
เกมคณิต ระดับประถม easy_06 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 63
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.73 MB 62
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 70
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 854.5 KB 197
โรงเรียนบ้านดอนบม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 043-916015 ผู้ดูแลระบบ NUCHJARIN
Email : donbomsc@hotmail.com